Gizlilik Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA VE RIZA METNİ                  

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak CEVKOZ Grup A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ile benzer amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

 1. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
 • Kozmela tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Kozmela tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ürününün satın alım işlemleri, teslimi, fatura düzenlenmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 • Müşteri talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
 • Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
 • Kozmela’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • Kozmela’nın ve Kozmela ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini,
 • Kozmela’nın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi.
 1. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda Kişisel Verilerin İşleme Amaçları:

Kozmela tarafından aşağıda belirtilen amaçlar ile kişisel verilerin işlenebilmesi için Müşterilerin Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı’nı onaylaması gerekmektedir.

 • Müşteriye sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek önerilmesi,
 • Müşteriye doğrudan veya dolaylı olarak pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, 
 • Kozmela’nın ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşteriye sunulan ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Müşterilere yönelik hedef kitle belirlenmesi, kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması,
 • Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi
 • Kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, müşteriye özel kampanyaların SMS, e-posta, mobil uygulama, sosyal medya ve internet reklamları ile duyurulması, müşteri memnuniyet anketleri ve telesatış uygulamalarının yapılması.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, çağrı merkezimize, tedarikçilerimize, yatırımcılarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket’in çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen yöntemler ile Şirket’e iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun'un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket’e Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Bulgurlu Caddesi Özümit İşmerkezi 44/1 K.Çamlıca, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu cevkozgrup@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

 

Cevkoz Veri Sahibi Başvuru Formu

Cookie Declaration

Use of cookies

On our website, information is collected and stored using what are known as browser cookies.

 

What are cookies?

Cookies are small text files which are stored on your data carrier and store certain settings and data for interacting with our system via your browser. A cookie usually contains the name of the domain that the cookie data was sent from, information on the age of the cookie and an alphanumeric identification code.

 

Why do we use cookies?

Cookies allow our systems to recognise the user’s device and make any predefined settings available immediately. Once a user accesses the platform, a cookie is transmitted to said user’s computer hard disk. Cookies help us to improve our website and provide you with a better service more tailored to you. They allow us to recognise your computer and/or (mobile) end device if you return to our website, thus enabling us to:

 

 • Store information on your preferred activities on the website and thus align our website to your individual interests.
 • Speed up processing of your queries.

We work together with third-party services that help us make the online service and website more appealing to you. Accordingly, when you visit the website, cookies from these partner companies (third-party providers) are also stored on your hard disk. These cookies are automatically erased after a fixed period.

 

Can I decide whether cookies are used?

If you do not wish browser cookies to be used, you can adjust the settings for the cookies used on this end device as you wish at any time, by clicking on the cookie settings. Alternatively, you can adjust your browser's settings to prevent it from accepting the storage of cookies. Please note that in that case, you may only be able to use our website to a limited extent, or not at all. If you only wish to accept our own cookies, not those of our service providers and partners, you can select the setting ‘block cookies from third-party providers’ in your browser. We accept no responsibility for the use of third-party cookies.

 

Cookie Settings

Functional Cookies

These cookies are used to enhance and simplify your user experience. For example, they may remember information about previous choices you have made, remember your password, or allow video or social media content to be properly viewed on the website. Some of them may be required for system administration, to prevent fraudulent activity, to keep you logged in from one page to another, or for a shopping cart function. These cookies cannot be switched off as our website cannot function properly without them.

Cookie Name Description Default expiration time
CUSTOMER_UUID Konakart: The customer UUID is a key to customer information stored in the database. Customer name, guest customer ID, customer preferences and customer locale are stored. End of browser session
JSESSIONID Tomcat: Session cookie. Used to identify browser information for the session. End of browser session
_visitor Hippo: The only information stored in this cookie is the visitor ID, a UUID that does not contain any information in itself apart from an identifier to distinguish the visitor from other visitors. See www.onehippo.org 2 years
_weleda_accepted_cookie Weleda: This stores a Boolean (true/false) when user accepts the cookie policy. 30 days from set/update
nlSubscriptions Weleda.

Records the internal Newsletter Mailing List IDs for which the user subscribed or declined through the Website, as well as the Date of the event. The cookie is used to track the closing or filling of newsletter subscriptions forms on the Website, in order to provide a better user experience.

30 days from last set/update
newsletterbar Weleda.

Contains the value « collapsed » when the user collapses the newsletter-bar module on the website. Is used to keep showing the module collapsed during the Session.

30 days from last set/update
weledaCookieOptInState Weleda: Records if you have accepted the use of cookies on the website. It does not contain any user information. It collects information in an anonymous form by using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. This cookie remains on your computer after the session has ended until you delete your cookies.
cookieNoticeRead Weleda: Records whether you have been shown the Cookie policy banner at your arrival on to the site, so as not to show it to you again. It collects information in an anonymous form using a unique identifier. This cookie remains on your computer after the session has closed. 5 days from set/update

 

Performance, Analytics and Targeting Cookies

These cookies allow us to collect information about your use of our site, and are used to help us understand how you interact with our site so we can provide you with an improved user experience e.g. to assess the performance of our website, or to test different design ideas for the website. We may work with third parties to perform these services for us, so these cookies may be set by a third party.

Cookie Name Description Default expiration time
__utma Google analytics: Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. See developers.google.com 2 years from set/update
__utmb Google analytics: Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to Google Analytics. 30 mins from set/update
__utmc Google analytics: Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit. End of browser session
__utmz Google analytics: Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google Analytics. 6 months from set/update
__utmx Google analytics: Google Analytics - Used to determine a user's inclusion in an experiment. Valid for 18 months.
__utmxx Google analytics: Google Analytics - Used to determine the expiry of experiments a user has been included in. Valid for 18 months.
_ga Google analytics: Used to distinguish users. Used in file analytics.js 2 years
_gat_UA-57093936-10 Google analytics: Used to throttle request rate. Used in file analytics.js 10 minutes
_gaexp Google Optimize: Google Optimize - Used to determine a user's inclusion in an experiment and the expiry of experiments a user has been included in Expires after 90 days.
_olapicU Olapic Inc.: These cookies work with Olapic, a social images sharing tool, owned by Olapic Inc, These cookies track user actions to allow us to interact with users of social media platforms. More Information can be found at www.olapic.com/privacy-policy Expires after 4 weeks.
_atuvc AddThis: The _atuvc cookie is created and read by the AddThis social sharing site JavaScript on the client side in order to make sure the user sees the updated count if they share a page and return to it before our share count cache is updated. No data from that cookie is sent back to AddThis and removing it when disabling cookies would cause unexpected behavior for users. Expires after 2 years.
JSESSIONID Weleda: The cookie allows us to identify you as a visitor to the Website, stores your session ID and is removed when you close your browser Expires after Session has ended.
_dc_gtm_UA-(ID) Weleda: This cookie allow us to track events and analytics on the website Expires after Session has ended.